Jak postupovat při reklamaci

 
 
 
  • info@proficyklodresy.cz
  • 00420 570 075 476 (9:00 - 16:00)
 
 
 
Úvod > Ustanovení reklamačního řádu
 
 
 

 

Reklamační řád upravující reklamační podmínky mezi provozovatelem/prodávajícím a objednavatelem/kupujícím (dále jen „RŘ“)

Úvodní ustanovení.

 

  • Provozovatelem (prodávajícím) v internetovém obchodě www.proficyklodresy.cz je GIRONE s.r.o., Za koníčkom 1-D, Pezinok 902 01 Slovenská republika

 

  • Objednavatelem (kupujícím) v internetovém obchodě je každá fyzická nebo právnická osoba, která odešle elektronický formulář s objednávkou zboží (produktu/produktů nebo služby/služeb).

 

  • Tento Reklamační řád upravuje právní vztahy mezi provozovatelem a objednavatelem při vyřizování reklamací týkajících se správnosti a kvality zboží a služeb poskytovaných provozovatelem.

 

  • Reklamací pro účely tohoto reklamačního řádu se rozumí objednavatelem uplatněné právo z odpovědnosti za vady zboží či služeb objednatelem, kterým se požaduje určitá náprava nebo náhrada za vadné plnění, resp. neplnění předmětu smlouvy.


Postup vyřizování reklamací.


1. Ve smyslu tohoto RŘ může oprávněná osoba uplatnit reklamaci písemně nebo elektronickou poštou.

2. Z reklamace musí být zřejmé zejména:
• kdo reklamaci podává (jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu),
• předmět reklamace, případně čeho se objednavatel domáhá,
• komu je reklamace určena,
• datum podání reklamace,
• podpis objednavatele nebo podpis Oprávněné osoby spolu s plnou mocí.

3. V případě podání reklamace elektronickou poštou, faxem nebo písemně Oprávněnou osobou jménem objednavatele musí být k reklamaci přiložena plná moc k zastupování objednavatele ve věci reklamace.

4. Pokud reklamace neobsahuje náležitosti uvedené v bodě 2. tohoto článku, bude považována za neoprávněnou.

5. Lhůta pro vyřízení reklamace je nejvíce 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Provozovatel vydá klientovi o vyřízení reklamace písemný doklad.

6. Uplatněním reklamace se rozumí den uplatnění reklamace objednavatelem. Za den uplatnění reklamace se považuje:
• u poštovních zásilek – den doručení reklamace do podatelny sídla provozovatele
• při osobním doručení – datum na kopii reklamace, kterým potvrdí provozovatel doručení

• při doručení elektronickou poštou – den doručení elektronické poštovní zprávy na adresu elektronické pošty provozovatele.

7. Ostatní právní vztahy mezi provozovatelem a objednavatelem výslovně neupravené tímto Reklamačním řádem se budou řídit příslušnými ustanoveními jednotlivých smluv uzavřených mezi provozovatelem a objednavatelem, příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů platných na území ČR, a to v tomto pořadí.

8. Provozovatel je oprávněn tento reklamační řád z důvodu změn právních předpisů a podnikatelského prostředí kdykoliv měnit nebo doplňovat. Provozovatel určí zveřejněním na své stránce aktuální znění Reklamačního řádu.

Tento RŘ nabývá platnosti a účinnosti od 1. 1. 2013. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit RŘ i bez předchozího upozornění.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verze