Všeobecné obchodní podmínky

 
 
Úvod > Všeobecné obchodní podmínky
 

Obecné obchodní podmínky a podmínky internetového obchodu www.cyklodresy.sk

 

Souhrnné obchodní podmínky

stanoví obchodní podmínky mezi provozovatelem/prodávajícím a objednatelem/kupujícím (dále jen „VOP“)

 

1. Provozovatelem (prodávajícím) v internetovém obchodě www.proficyklodresy.cz je společnost Spelmat s.r.o., Za koníčkom 1-D, Pezinok 902 01

2. Objednatelem (kupujícím) v internetovém obchodě je každá fyzická nebo právnická osoba, která odešle elektronický formulář s objednávkou zboží (produktu/produktů nebo služby/služeb).

3. Při objednávání jako fyzická osoba-nepodnikatel prosím uveďte vaše jméno, příjmení, adresu, kam má být doručeno zboží, telefonní číslo a e-mail. Pokud nakupujete jako právnická osoba (na firmu nebo živnost), v objednávce též uveďte vaše obchodní jméno, IČO, DIČ/IČ DPH a fakturační adresu, pokud je odlišná od adresy doručení.

4. K akceptaci objednávky zboží ze strany provozovatele a tedy k uzavření kupní smlouvy dochází na základě potvrzení této správně a úplně vyplněné objednávky elektronickou formou (e-mailem) ze strany provozovatele, přičemž provozovatel si vyhrazuje právo na dodatečnou úpravu ceny objednaného zboží (provozovatel tedy negarantuje cenu zboží, která je uvedena na internetové stránce provozovatele v době uskutečnění objednávky, pokud je tato závislá na změně dodavatelských cen předmětného zboží). Po odeslání objednávky na Vámi zadaný e-mail bude zasláno potvrzení o přijetí objednávky a později i další informace o stavu Vaší objednávky (např. objednávka byla zpracována, zboží bylo expedováno, zboží je momentálně vyprodáno apod.). Objednávku si může registrovaný objednatel zkontrolovat přímo v on-line režimu na webové stránce internetového obchodu po přihlášení.

5. Místem naplnění kupní smlouvy se rozumí sídlo (bydliště) nebo místo podnikání objednatele uvedené v elektronickém formuláři s objednávkou. Zboží bude dodáno provozovatelem s využitím služeb třetích subjektů (smluvní přepravce, kurýrní služba) nebo provozovatel dodá zboží vlastními prostředky nebo na základě dohody s objednatelem bude zboží připraveno u provozovatele k předání. Dodání zboží je uskutečněno jeho předáním objednateli nebo předáním zboží k přepravě smluvnímu přepravci. Vlastnické právo ke zboží přechází na objednatele dodáním zboží pod odkládací podmínkou zaplacení kupní částky uvedené v objednávce v plné výši. Do doby přechodu vlastnických práv z provozovatele na objednatele má objednatel veškeré povinnosti uschovatele věcí a je povinen výrobky a služby na vlastní náklady bezpečně uschovat a označit je tak, aby byly za každých okolností identifikovatelné jako zboží provozovatele.

6. Provozovatel dodá zboží objednateli v co nejkratší době po přijetí elektronického formuláře s objednávkou v dodacích lhůtách uvedených na internetové stránce provozovatele. Objednatel bere na vědomí, že uváděné termíny dodávek (dodací lhůty) mají pouze orientační charakter. Objednatel souhlasí s prodloužením dodací lhůty v případě, že si to výroba objednaného zboží nebo jiné okolnosti vyžádají. V případě, že provozovatel není schopen dodat objednateli všechno objednané zboží v dohodnutém termínu, vyrozumí o této situaci v co nejkratším čase objednatele a oznámí mu předpokládaný termín dodání objednaného zboží nebo mu navrhne dodání náhradního zboží. V případě, že objednatel objedná zboží nestandardních rozměrů nebo zboží těžší než 30 kg, provozovatel dohodne platební a dodací podmínky s objednatelem individuálně.

7. V případě, že zboží doručuje smluvní přepravce, dává objednavatel provozovateli právo poskytnout smluvnímu přepravci potřebné osobní údaje za účelem doručení zboží (jméno / obchodní jméno, adresa, telefon).

8. Při přebírání zboží objednavatel obdrží doklad o převzetí zboží, který je zároveň dokladem o zaplacení zboží v případě platby na dobírku. Doklad o převzetí zboží je zároveň objednávkou zboží v písemné podobě. Daňový doklad s vyčíslením kupní ceny a DPH obdrží objednatel e-mailem nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení zboží.

9. V případě, že objednatel nezaplatí a nepřevezme objednané zboží mimo situace poškození zboží při doručení (zásilka se vrátí jako nedoručná bez zavinění provozovatele, např. pokud smluvní přepravce adresáta nenašel, nevyrozuměl o uložení zásilky, objednatel zásilku nedopatřením nebo úmyslně nepřevzal, apod.), provozovatel může požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Smluvní pokuta je v takovém případě stanovena minimálně ve výši zaplaceného poštovného a maximálně ve výši 50 % z celkové ceny objednávky. Objednateli, který nepřevzal objednávku, bude zaslána zpráva e-mailem s žádostí o informaci, co dál dělat s jeho objednávkou. Na odpověď na tuto výzvu má objednatel termín 7 dnů ode dne odeslání zprávy. Pokud objednatel požádá o opětovné odeslání takto vrácené zásilky, provozovatel doúčtuje k celkové ceně zásilky druhý manipulační poplatek a poštovné dle platného ceníku. Opětovné odeslání takto vrácené zásilky je možné pouze na základě úhrady předem. Pokud objednatel na výzvu provozovatele v určeném termínu neodpoví, objednávka bude ze strany provozovatele stornována.

10. Objednatel jako soukromá osoba (nepodnikatel) má v souladu se zákonem možnost odstoupit od smlouvy do 7 pracovních dnů od převzetí zboží. V takovém případě objednatel kontaktuje provozovatele a zašle mu písemné prohlášení (ne elektronickou formou komunikace) o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu či přesné adresy pro finanční vypořádání. Zakoupené zboží v původním stavu jako při převzetí (včetně dokumentace, příslušenství apod.) objednatel zašle na vlastní náklady spolu s originálem dokladu o koupi zpět na adresu provozovatele (ale ne formou dobírky). Právo na odstoupení od smlouvy nemá objednatel, pokud bylo zboží zakoupeno a převzato osobně u provozovatele. Provozovatel se zavazuje vrátit objednateli cenu zaplacenou za dotčené zboží ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne přijetí vraceného zboží stejným způsobem, jaký byl použit při platbě za zboží, pokud objednatel nepožádá jinak. V případě, že je vrácené zboží poškozené, použité, opotřebované nebo neúplné, provozovatel může vrátit objednateli kupní cenu sníženou o hodnotu poškození či opotřebení předmětného zboží a to ve výši min. 1 % z celkové ceny zboží (v souladu s příslušnými ustanoveními § 457 občanského zákoníku).

11. Objednatel nemůže odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služby, pokud plnění služby bylo zahájeno se souhlasem objednatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy, také nemůže odstoupit při prodeji zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků objednatele, u zboží určeného speciálně pro jednoho objednatele, u zboží, které vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit (např. z hygienických důvodů), nebo u zboží, které snadno podléhá zkáze.

12. Provozovatel si vyhrazuje právo změny cen. Cena je platná taková, jaká je uvedena v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Součástí ceny není poradenská činnost, dopravní ani žádné jiné náklady, pokud to není uvedeno v popisu produktu. Cena zboží je určována podle platného ceníku. Zvýhodněné (akční) ceny zboží jsou zřetelně označeny symboly (jako např. „akce“ nebo „výprodej“). Platnost zvýhodněných cen trvá do vyprodání zásob nebo během trvání doby uvedené u zvýhodněné ceny.

13. V případě, že objednatel se aktuálně nachází nebo žije v zahraničí, provozovatel dohodne platební a dodací podmínky s objednatelem individuálně. Při doruční objednávky do ČR objednatel platí cenu zboží a dopravu kurýrní službou v přepočtu na Kč dle aktuálního kurzu Národní banky Slovenska (www.nbs.sk).

14. Záruční podmínky jsou upraveny reklamačním řádem.

15. Provozovatel neodpovídá za pozdní dodávku zboží zaviněnou doručovatelem (pošta, kurýr) nebo udáním nesprávné adresy objednatele. Objednatel je povinen důkladně zkontrolovat zboží při jeho převzetí od doručovatele a potvrdit svým podpisem převzetí zboží na dokladu o převzetí zboží. Pokud je zásilka viditelně poškozena nebo zničena, objednatel je povinen bez převzetí zásilky ihned kontaktovat provozovatele. Reklamaci za případné nedodání zboží vinou doručovatele nebo poškození zboží zaviněné doručovatelem je nutné v takových případech uplatňovat přímo u doručovatele. Reklamace mechanického poškození zboží zapříčiněného přepravou, jehož převzetí bez vad potvrdil objednatel doručovateli, nebudou provozovatelem uznány jako oprávněné a plnění z takové reklamace nebude objednateli poskytnuto.

16. Všechny přijaté elektronické objednávky zboží jsou považovány za návrh na uzavření kupní smlouvy a nejsou považovány za závazné. Objednatel má právo zrušit objednávku bez udání důvodu kdykoliv před expedicí zboží, a to prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Provozovatel má právo zrušit objednávku v případě nedodání zboží z důvodu vyšší moci, z důvodu ukončení jeho výroby, z důvodu jeho vyprodání nebo z důvodu nemožnosti dodání v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě, ve všech těchto případech provozovatel o tom informuje objednatele. Provozovatel je povinen poskytnout možnost dodání náhradního zboží. Objednavatel má právo odmítnout možnost dodání náhradního zboží a odstoupit od objednávky uvedeného zboží. V případě úhrady kupní ceny nebo její části budou při zrušení objednávky finanční prostředky vráceny objednateli ve lhůtě 15 kalendářních dnů stejným způsobem, jaký byl použit při platbě za zboží, pokud objednatel nepožádá jinak.

17. Objednatel prohlašuje, že souhlasí , aby provozovatel zpracoval a uchovával jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a/nebo které jsou potřebné při činnosti provozovatele, a zpracovával je ve všech svých informačních systémech. Objednatel uděluje provozovateli tento souhlas na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů může objednatel odvolat kdykoli písemnou (e-mailem, listovou zásilkou) nebo telefonickou formou, na základě čeho provozovatel jeho osobní údaje vymaže ze své databáze. Aktualizaci osobních údajů může registrovaný objednatel uskutečnit přímo v on-line režimu na webové stránce internetového obchodu po přihlášení.

18. Objednatel po odeslání objednávky nebo registraci může obdržet zprávy o nabídkách zboží, akcích a službách prodávajícího. Objednatel může zasílání kdykoliv odvolat přes odkaz, který se nachází v e-mailech, které mu budou doručovány.

19. Na obchodní vztahy (jakož i další právní vztahy, které mohou z něj vyplynout) s fyzickými osobami, které nejednají při uzavírání obchodních smluv dle těchto VOP v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, se vztahují kromě obecných ustanovení občanského zákoníku i zvláštní předpisy, zejména zákon č. 108/2000, o ochraně spotřebitele při podomním a zásilkovém prodeji, zákon č. 250/2007, o ochraně spotřebitele.

20. Objednatel a provozovatel se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě, jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany. Elektronická forma komunikace není akceptovatelná v případě odstoupení od kupní smlouvy.

21. Objednatel zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto VOP přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí. Bez ohledu na ostatní ustanovení těchto VOP neodpovídá provozovatel objednateli za ušlý zisk, ztrátu příležitosti ani žádné jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nedbalosti, porušení kupní smlouvy nebo vzniklé jiným způsobem. V případě, že se prokáží příslušným orgánům Slovenské republiky některá ustanovení těchto VOP jako neplatná nebo nevynutitelná, a to zcela nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení VOP a zbylé části příslušného ustanovení VOP tím zůstávají nedotčeny.

22. VOP platí ve znění uvedeném na internetové stránce provozovatele v den odeslání elektronického formuláře s objednávkou s výjimkou, že je mezi oběma stranami výslovně dohodnuto jinak.

 

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP. Povinnost písemného oznámení změny VOP je splněna umístěním na internetové stránce obchodu.

Tyto VOP jsou platné od 1. 1. 2013 a plně nahrazují předchozí VOP. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit VOP i bez předchozího upozornění.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verze