Reklamační řád

Reklamační řád upravující reklamační podmínky mezi provozovatelem/prodávajícím a objednavatelem/kupujícím (dále jen „RŘ“)

Úvodní ustanovení:

 1. Provozovatelem (prodávajícím) v internetovém obchodě www.proficyklodresy.cz je VELO FROGMAN LTD, Sofia Logistics Park, Abagar str 22, Sofia, 1138 Bulharská republika
 2. Objednavatelem (kupujícím) v internetovém obchodě je každá fyzická nebo právnická osoba, která odešle elektronický formulář s objednávkou zboží (produktu/produktů nebo služby/služeb).
 3. Tento reklamační řád upravuje právní vztahy mezi provozovatelem a objednavatelem při vyřizování reklamací týkajících se správnosti a kvality zboží a služeb poskytovaných provozovatelem.
 4. Reklamací pro účely tohoto reklamačního řádu se rozumí uplatněné právo z odpovědnosti za vady zboží či služeb objednavatelem, kterým se požaduje určitá náprava nebo náhrada za vadné plnění, resp. neplnění předmětu smlouvy.


Postup při vyřizování reklamace:

 1. Ve smyslu tohoto RŘ může oprávněná osoba uplatnit reklamaci písemně nebo elektronickou poštou.
 2. Z reklamace musí být zřejmé zejména:
  • kdo reklamaci podává (jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu),
  • předmět reklamace, případně čeho se objednavatel domáhá,
  • komu je reklamace určena,
  • datum podání reklamace,
  • podpis objednavatele nebo podpis oprávněné osoby spolu s plnou mocí.
 3. V případě podání reklamace elektronickou poštou, faxem nebo písemně oprávněnou osobou jménem objednavatele musí být k reklamaci přiložena plná moc k zastupování objednavatele ve věci reklamace.
 4. Pokud reklamace neobsahuje náležitosti uvedené v bodě 2. tohoto článku, bude považována za neoprávněnou.
 5. Lhůta pro vyřízení reklamace je nejvíce 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Provozovatel vydá klientovi o vyřízení reklamace písemný doklad.
 6. Uplatněním reklamace se rozumí den uplatnění reklamace objednavatelem. Za den uplatnění reklamace se považuje:
  • u poštovních zásilek – den doručení reklamace do podatelny sídla provozovatele
  • při osobním doručení – datum na kopii reklamace, kterým potvrdí provozovatel doručení
  • při doručení elektronickou poštou – den doručení elektronické poštovní zprávy na adresu elektronické pošty provozovatele.
 7. Ostatní právní vztahy mezi provozovatelem a objednavatelem výslovně neupravené tímto reklamačním řádem se budou řídit příslušnými ustanoveními jednotlivých smluv uzavřených mezi provozovatelem a objednavatelem, příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů platných na území ČR, a to v tomto pořadí.
 8. Provozovatel je oprávněn tento reklamační řád z důvodu změn právních předpisů a podnikatelského prostředí kdykoliv měnit nebo doplňovat. Provozovatel určí zveřejněním na své stránce aktuální znění reklamačního řádu.

Tento RŘ nabývá platnosti a účinnosti od 1.3.2019. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit RŘ i bez předchozího upozornění.